فرم درخواست خوابگاه دانشجویی
تکمیل این فرم به منزله پیش ثبت نام بوده و با برنامه ریزی و اطلاع رسانی امور دانشجویی و پرداخت هزینه خوابگاه مربوطه توسط دانشجو و دریافت معرفی نامه خوابگاه، فرآیند ثبت نام اسکان قطعی می گردد.
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 شماره دانشجویی :
 *
 موبایل :
 *
 رشته تحصیلی :
 *
 ورودی سال :
 *
 معدل کل :
 *
  تعداد ترم های گذرانده شده :  *
 خوابگاه ترم قبل :  *
 متقاضی کدام خوابگاه می باشید؟  *
  بدهی قبلی به خوابگاه دانشجویی :  *
 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*