سرفصل دروس رشته ها

دانلود فایل ضمیمه
مهندسی کامپیوتر ورودی ۱۳۹۸ و قبل از آن
اندازه فایل : 8.6 MB
مهندسی کامپیوتر ورودی ۱۳۹۹ و بعد از آن
اندازه فایل : 9.8 MB
مهندسی کشاورزی
اندازه فایل : 952.2 KB
روانشناسی
اندازه فایل : 1.5 MB
آموزش زبان انگلیسی
اندازه فایل : 14.3 MB
حسابداری ورودی ۹۶ و بعد از آن
اندازه فایل : 1.9 MB
علوم ورزشی ۹۷ و قبل از آن
اندازه فایل : 1.8 MB
علوم ورزشی ۹۸ و بعد از آن(قسمت ۱)
اندازه فایل : 3.8 MB
علوم ورزشی ۹۸ و بعد از آن(قسمت ۲)
اندازه فایل : 3.1 MB
گیاهپزشکی ورودی ۱۳۹۹ و بعد از آن
اندازه فایل : 7.4 MB