شرح وظایف

 • ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود
 • ارائه کد کاربری اساتید و دانشجویان
 • بررسی و پیگیری مشکلات آموزشی دانشجویان
 • امور مربوط به میهمانی و انتقالی دانشجویان
 • امور مربوط به نظام وظیفه و صدور معافیت تحصیلی
 • امور مربوط به مرخصی تحصیلی و حذف پزشکی
 • امور مربوط به دانشجویان انصرافی و اخراجی
 • امور مربوط به تاییدیه تحصیلی
 • امور مربوط به کارت شرکت در آزمون و کارنامه محرمانه دانشجویان
 • امور مربوط به آزمایشگاه‌های درسی گروه‌های مختلف
 • ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
 • تطبیق واحد و معادلسازی دروس دانشجویان
 • تعریف و ثبت سرفصل رشته‌های مختلف درسیستم گلستان
 • ارائه دروس رشته‌های مختلف در هر نیمسال از طریق سیستم گلستان
 • برنامه ربزی دروس رشته‌های مختلف در هر نیمسال
 • برگزاری و انجام امور مربوط به امتحانات در پایان هر نیمسال
 • بررسی تقاضای دانشجویان، و در صورت امکان ارجاع به کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی دانشگاه لرستان
 • برگزاری اردوهای علمی در هر نیمسال
 • معرفی دانشجویان به سایر دانشگاه‌ها در ترم تابستانه