شرح وظایف امور دانشجویی

 • رفا
  دریافت و ثبت وام‌های دانشجویی
  تشکیل پرونده برای دانشجویانی که درخواست وام دارند
  انتقال وام‌های دانشجویان مهمان و انتقالی به دانشگاه‌های دیگر


 • خوابگاه
  پیگیری مسائل مربوط به خوابگاه دانشجویان(رفاه، نظافت، امنیت و... )
  نظارت مستقیم و غیرمستقیم به خوابگاه دانشجویان
  برگزاری جلسات هفتگی شورای صنفی با رئیس مرکز


 • تغذیه
  نظارت بر تهیه و توزیع غذای دانشجویان
  تهیه آمار هفتگی غذای دانشجویان مرکز و فرستادن آمار برای پیمانکار غذا