وام دانشجویی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام وام دانشجویی

تعهدنامه محضری

کپی حکم کارگزینی ضامن همراه با فیش حقوقی(کارمند رسمی یا پیمانی دولت، کارمند بازنشسته فقط با نامه کسر از حقوق)

کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن

کپی شناسنامه و کارت دانشجویی درخواست کننده (دانشجو)

شماره حساب بانک تجارت به نام دانشجو

فرم های تکمیل شده درخواست وام (ضمناً دانشجویانی که قبلاً وام دریافت نموده اند فقط فرم های تکمیل شده وام را به امور دانشجویی تحویل نمایند)