چارت ترمي رشته ها

دانلود فایل ضمیمه
مهندسی کامپیوتر ورودی ۱۳۹۲ و بعد از آن
اندازه فایل : 16.7 KB
مهندسی کامپیوتر ورودی ۱۳۹۹ و بعد از آن
اندازه فایل : 19.1 KB
مهندسی کشاورزی
اندازه فایل : 333.5 KB
روانشناسی ورودی ۹۷ و قبل از آن
اندازه فایل : 17.8 KB
روانشناسی ورودی ۹۸ و بعد از آن
اندازه فایل : 44.6 KB
آموزش زبان انگلیسی
اندازه فایل : 18.9 KB
حسابداری ورودی ۹۶ و بعد از آن
اندازه فایل : 236.4 KB
علوم ورزشی ۹۷ و قبل از آن
اندازه فایل : 251.6 KB
علوم ورزشی ۹۸ و بعد از آن
اندازه فایل : 300.6 KB
گیاهپزشکی ورودی ۱۳۹۹ و بعد از آن
اندازه فایل : 158.0 KB