صفحه اصلی > اعضای هیأت علمی 
 • اسداله حسینی چگنی

  آخرین مدرک تحصیلی:دکترا
  رشته تحصیلی:حشره شناسی کشاورزی

  کورش عزیزی

  آخرین مدرک تحصیلی:دکترا
  رشته تحصیلی:بیماری شناسی گیاهی
 • هوشنگ گراوند

  آخرین مدرک تحصیلی:دکترا
  رشته تحصیلی:روانشناسی تربیتی